Tietosuoja

Tämä on OnTheSpot Urheiluhierojat Oy:n (3183142-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.09.2020. Viimeisin muutos 13.12.2021

1. Rekisterinpitäjä OnTheSpot Urheiluhierojat Oy , Rauhankatu 7 Lahti

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Miika Matikainen, Info@onthespot.fi
Puh 0401620150

3. Rekisterin nimi
OnTheSpot Urheiluhierojat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhde, markkinointi, hoitokirjaukset sekä laskutus

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, ajanvarauksista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Mikäli asiakas on alaikäinen, tietoja voidaan saada huoltajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Laki määrittää tietojen säilytysajat. Potilastietoja säilytetään siihen saakka kunnes potilaan kuolemasta on kulunut 12 vuotta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta syntymästä. Muiden rekisterien tietoja säilytetään 12 vuotta viimeisestä kirjaamisesta. Tiedot voidaan tietysti poistaa tai tietoja muuttaa, jos rekisteröity niin pyytää. Asiakkaalla on myös oikeus saada tietää mitä tietoja rekisterissä hänestä on. Jatkuva asiakassuhde on kuitenkin peruste tietojen säilyttämiseksi. Rekistereihin ei saa säilyttää sellaista tietoa, joka sinne ei kuulu. Tietojen tulee lisäksi olla täsmällisiä ja paikkaansa pitäviä (vrt. ikä ja syntymävuosi).

Asiakastiedot eivät siirry OmaKanta – palveluun.


Tietosuojavastaava
Info@onthespot.fi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.